Domov > Press > Medioteka

Medioteka

Slike

City Pack

 Mopedavto  AIXAM City CITPACK_ar.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM City CITPACK_BLC_34AV_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM City CITPACK-360_001.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM City CITPACK-Bleu_Colvert-360_0003.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM City CITPACK-Bleu_Colvert-360_0009.jpgzoomdownload

City GTO

 Mopedavto  AIXAM City CITGTO_interieur_001.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM City CITGTO_RED_34AR_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM City CITGTO_RED_34AV_JPG (2).jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM City CITGTO_RED_34AV_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM City CITGTO-Rouge_Nacre-360_003.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM City CITGTO-Rouge_Nacre-360_009.jpgzoomdownload

City Sport

 Mopedavto  AIXAM City CITSPO_34AR_BLA_JPG (2).jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM City CITSPO_34AR_BLA_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM City CITSPO_34ar.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM City CITSPO_34AV_BLA_JPG_2.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM City CITSPO_34AV_BLA_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM City CITSPO_34av.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM City CITSPO_interieur_001.jpgzoomdownload

Crossline Pack

 Mopedavto  AIXAM Crossline CROPACK_BLC_34AR_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Crossline CROPACK_BLC_34AV_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Crossline CROPACK-360_001.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Crossline CROPACK-Gris_Titane-360_003.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Crossline CROPACK-Gris_Titane-360_009.jpgzoomdownload

Crossover Premium

 Mopedavto  AIXAM Crossover CROPRE_interieur.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Crossover CROPRE_RED_34AR_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Crossover CROPRE_RED_34AV_JPG_2 (2).jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Crossover CROPRE_RED_34AV_JPG_2.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Crossover CROPRE_RED_34AV_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Crossover CROPREMIUM-Bleu_Saphir-360_003.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Crossover CROPREMIUM-Bleu_Saphir-360_009.jpgzoomdownload

Minauto Access

 Mopedavto  AIXAM Minauto MINAUTOACCESS_34ar.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Minauto MINAUTOACCESS_34av.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Minauto MINAUTOACCESS_ar.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Minauto MINAUTOACCESS_av.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Minauto MINAUTOACCESS_interieur.jpgzoomdownload

Coupé Evo

 Mopedavto  AIXAM Coupé CUTEVO_BLA_34AR_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Coupé CUTEVO_BLA_34AV_JPG (2).jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Coupé CUTEVO_BLA_34AV_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Coupé CUTEVO_Interieur_EVO-360_001.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Coupé CUTEVO-Bleu_Saphir-360_003.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Coupé CUTEVO-Bleu_Saphir-360_009.jpgzoomdownload

Coupé Sport

 Mopedavto  AIXAM Coupé CUTSPO_BLC_34AR_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Coupé CUTSPO_BLC_34AV_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Coupé CUTSPO_BLS_34AV_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Coupé CUTSPO_interieur_001.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Coupé CUTSPORT-Gris_Argent-360_003.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Coupé CUTSPORT-Gris_Argent-360_009.jpgzoomdownload

Coupé GTI

 Mopedavto  AIXAM Coupé CUTGTI_interieur_001.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Coupé CUTGTI_RED_34AR_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Coupé CUTGTI_RED_34AV_JPG (2).jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Coupé CUTGTI_RED_34AV_JPG (3).jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Coupé CUTGTI_RED_34AV_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Coupé CUTGTI-Acier_Mat-360_003.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM Coupé CUTGTI-Acier_Mat-360_009.jpgzoomdownload

e City Sport

 Mopedavto  AIXAM e City CITSPO_34AR_BLA_JPG (2).jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e City CITSPO_34AR_BLA_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e City CITSPO_34AV_BLA_JPG_2.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e City CITSPO_34AV_BLA_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e City CITSPO_interieur_001.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e City ECITSPORT-Blanc_Pur-360_003.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e City ECITSPORT.jpgzoomdownload

e Coupé GTi

 Mopedavto  AIXAM e Coupé CUTGTI_interieur_001.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e Coupé CUTGTI_RED_34AR_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e Coupé CUTGTI_RED_34AV_JPG (2).jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e Coupé CUTGTI_RED_34AV_JPG (3).jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e Coupé CUTGTI_RED_34AV_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e Coupé ECUTGTI-Blanc_Nacre-360_003.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e Coupé ECUTGTI-Blanc_Nacre-360_009.jpgzoomdownload

e Coupé Sport

 Mopedavto  AIXAM e Coupé CUTSPO_BLC_34AR_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e Coupé CUTSPO_BLC_34AV_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e Coupé CUTSPO_BLS_34AV_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e Coupé CUTSPO_interieur_001.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e Coupé ECUTSPORT-Bleu_Colvert-360_003.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e Coupé ECUTSPORT-Bleu_Colvert-360_009.jpgzoomdownload

e Crossover Premium

 Mopedavto  AIXAM e Crossover CROPRE_interieur.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e Crossover CROPRE_RED_34AR_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e Crossover CROPRE_RED_34AV_JPG_2 (2).jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e Crossover CROPRE_RED_34AV_JPG_2.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e Crossover CROPRE_RED_34AV_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e Crossover ECROPRE_34AR_JPG.jpgzoomdownload
 Mopedavto  AIXAM e Crossover ECROPRE_34AV_JPG.jpgzoomdownload